Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
107 postów 4712 komentarzy

Lotna

Lotna - Kto trzęsie drzewem prawdy, na tego spadają obelgi i nienawiść -- Konfucjusz; Nie jesteśmy sobą, zamordowano nam rodziców, zamieniono nazwiska, wymazano pamięć, skazano na cudzość. -- Zorian Dołęga Chodakowski(1784-1825)

Dekomunizacja - jak być powinno. Odezwa.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Odezwa Stowarzyszenia Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz ich Rodzin o dekomunizację

13 grudnia 2016 roku Prezydebt Federacji Służb Mundurowych otrzymał następującą odezwę :

 

 

STOWARZYSZENIE

ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH w STANIE SPOCZYNKU i REZERWY oraz ICH RODZIN

 

12.12.2016

Odezwa do Stowarzyszeń i Związków Zawodowych Służb Mundurowych

 

Stowarzyszenie Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin proponuje przygotowanie ustawy dekomunizacyjnej funkcjonariuszy publicznych, o których jest mowa w art. 115 §13 pkt 1-6 oraz pkt 9 k.k.

 

Ustawa kodeks karny

§13.Funkcjonariuszem publicznym jest:

1)Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

2)poseł, senator, radny,

2a)poseł do Parlamentu Europejskiego,

3)sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,

4)osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba, że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,

5)osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba, że pełni wyłącznie czynności usługowe,

6)osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,

(…)

9)pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba, że pełni wyłącznie czynności usługowe.

 

 

Dekomunizacja będzie dotyczyła:

1. Ustawowego odebrania wykształcenia powyżej szkoły podstawowej jako zdobyte w Państwie totalitarnym dla wymienionych w art. 115 §13 pkt 1-6 oraz pkt 9. k.k.

2. Zakazu pełnienia funkcji publicznych za niewykonanie art. 236 ust.1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku przez wszystkich członków Rady Ministrów. Z jednoczesnym zakazem kandydowania w wyborach na Prezydenta, posła, senatora, posła do Rady Europejskiej oraz samorządowych

3. Zakazu pełnienia funkcji Publicznych, o którym jest mowa w pkt 2 dotyczy również sekretarzy i podsekretarzy w urzędzie Prezesa Rady Ministrów i w ministerstwach.

4. Zakazu pełnienia funkcji publicznych i kandydowania w wyborach na Prezydenta, posła, senatora, posła do Rady Europejskiej oraz samorządowych dla posłów i senatorów zasiadających w ławach poselskich i senatorskich po 16 października 1997 roku.

5. Pełnej lustracji i weryfikacja sędziów sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Sądów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego pod względem współpracy z totalitarnymi organami Państwa na szkodę Obywateli oraz pełna weryfikacja orzecznictwa na okoliczność naruszenia obowiązującego ładu prawnego po 1945 roku do dnia wejścia w życie ustawy.

6. Pełnej lustracji prokuratorów pod względem współpracy z totalitarnymi organami Państwa na szkodę Obywateli oraz zaniechania swoich obowiązków jako oskarżyciela publicznego wynikających z ustaw po 1945 roku do dnia wejścia w życie ustawy.

7. Pełnej lustracji adwokatów, radców prawnych, komorników na okoliczność współpracy z totalitarnymi organami Państwa na szkodę Obywateli oraz naruszenia obowiązującego ładu prawnego po 1945 do dnia wejścia w życie ustawy.

8. Ustawowego obniżenia emerytur i rent oraz uposażenia w stanie spoczynku do wysokości 2000 złotych brutto dla osób wymienionych w pkt 2-7.

 

Wice Prezes ds. Finansowych Prezes Stowarzyszenia

 

Krzysztof Gregorczyk Tomasz Gumienny

 

2
Stowarzyszenie Żołnierzy Zawodowych w Stanie Spoczynku i Rezerwy oraz Ich Rodzin; 00-465 Warszawa, ul. 29 Listopada 3D lok. 16, wpisany pod numerem KRS: 0000593225 do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, NIP: 7010531168, REGON: 363311782

Tel. 577 695 570, 577 695 571, 577 695 575

 

Podstawą dekomunizacji będzie:

 

Nie wykonanie przepisu określonego w art. 236 ust. 1 Konstytucji RP.

Treść przepisu konstytucyjnego:

Art. 236.

1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów przedstawi Sejmowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania Konstytucji.

Publikacja nieprawdziwych tekstów jednolitych ustaw np. ustawy z 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U.2002.11), w którym pominięto wyrok TK sygn. akt K 5/99. Ten. wyrok zachował wszystkie dotychczasowe przepisy dla podmiotów ujętych w art. 1 ust.2 ustawy z FUS. A ta sytuacja definitywnie przekreśla stosowanie wyroku TK sygn. akt K 4/99 w stosunku do żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb oraz ich rodzin będących na świadczeniach zaopatrzeniowych w dacie wejścia w życie ustawy z FUS.

 

Pozbawienie Obywateli RP uznania minimalnej płacy do godziwego życia określonej w art. 4 ust. 1 Europejskiej Karty Społecznej. Obecnie wg wykładni jest to na poziomie 60% średniej pensji.. Europejska Kart Społeczna (Dz.U.1999.8.67) weszła w życie 25 lipca 1997 roku.

Dokonały tego ówczesne władze Polski..

Artykuł 4

Prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia

W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia, Umawiające się Strony zobowiązują się:

1 uznać prawo pracowników do takiego wynagrodzenia, które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia;

 

Politycy pozbawili Obywateli RP dochodzenia praw na arenie międzynarodowej wynikających z Karty Praw Podstawowych. Pozbawiono całego tytułu IV Solidarność (od tego co jest poniżej). Zgodnie z tym Obywatele RP są Obywatelami drugiej kategorii w Unii Europejskiej. Nie mogą oni w tych sprawach skarżyć się do ETPC. Ale zmowa urzędnicza rozszerzyła ten zakres ograniczeń na zdarzenia sprzed wejścia w życie karty.

 

 

Rozdział IV

SOLIDARNOŚĆ

 

Artykuł 27

Prawo pracowników do informacji i konsultacji
w ramach przedsiębiorstwa

Pracownikom lub ich przedstawicielom należy zagwarantować, na właściwych poziomach, informację i konsultację we właściwym czasie, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w prawie wspólnotowym oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.

 

Artykuł 28

Prawo do rokowań i działań zbiorowych

Pracownicy i pracodawcy, lub ich odpowiednie organizacje, mają, zgodnie z prawem wspólnotowym oraz ustawami i praktykami krajowymi, prawo do negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach oraz w przypadkach konfliktu interesów, do podejmowania działań zbiorowych w obronie swoich interesów, w tym akcji strajkowej.

 

Artykuł 29

Prawo dostępu do usług wyszukiwania miejsc pracy

Każdy ma prawo dostępu do bezpłatnej usługi wyszukiwania miejsc pracy.

 

Artykuł 30

Ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy

Każdy pracownik ma prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, zgodnie z prawem wspólnotowym oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.

 

Artykuł 31

Należyte i sprawiedliwe warunki pracy

1. Każdy pracownik ma prawo do warunków pracy uwzględniających jego zdrowie, gwarantujących mu bezpieczeństwo i godność.

2. Każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu.

 

Artykuł 32

Zakaz pracy dzieci i ochrona młodocianych w pracy

Zatrudnianie dzieci jest zakazane. Minimalny wiek dopuszczenia do zatrudnienia nie może być niższy niż minimalny wiek zakończenia obowiązku szkolnego, z zastrzeżeniem uregulowań, które mogą być bardziej korzystne dla młodocianych i z wyjątkiem ograniczonych odstępstw.

Młodociani dopuszczeni do pracy muszą mieć warunki pracy odpowiednie dla ich wieku oraz być chronieni przed wykorzystywaniem ekonomicznym oraz jakąkolwiek pracą, która mogłaby szkodzić ich bezpieczeństwu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, moralnemu i społecznemu albo utrudniać im edukację.

 

Artykuł 33

Życie rodzinne i zawodowe

1. Rodzina korzysta z ochrony prawnej, ekonomicznej i społecznej.

2. W celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym każdy ma prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem i prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub adopcji dziecka.

 

Artykuł 34

Zabezpieczenie społeczne i pomoc społeczna

1. Unia uznaje i szanuje uprawnienie do świadczeń zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie wspólnotowym oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.

2. Każda osoba, mająca miejsce zamieszkania i przemieszczająca się legalnie w obrębie Unii Europejskiej, ma prawo do świadczeń zabezpieczenia społecznego i przywilejów socjalnych zgodnie z prawem wspólnotowym oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.

3. W celu zwalczania wyłączenia społecznego i ubóstwa Unia uznaje i szanuje prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie wspólnotowym oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków.

 

Artykuł 35

Ochrona zdrowia

Każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na warunkach ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych. Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

 

Artykuł 36

Dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

Unia uznaje i szanuje dostęp do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, przewidziany w ustawach i praktykach krajowych, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, w celu wspierania spójności społecznej i terytorialnej Unii.

 

Artykuł 37

Ochrona środowiska

Wysoki poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości muszą być zintegrowane z politykami Unii i zapewnione zgodnie z zasadą stałego rozwoju.

 

Artykuł 38

Ochrona konsumentów

Polityki Unii zapewniają wysoki poziom ochrony konsumentów.

 

 

3


 

KOMENTARZE

 • "-Grozi nam pozbawienie podstaw do życia ...."
  http://m.neon24.pl/866016affa5c3893a9168eb496d2308e,14,0.png

  http://polskaracja.com/protest-bylych-funkcjonariuszy-sb-2000-zl-stanie-wyzyc-wideo/?utm_medium=social&utm_source=facebook.page&utm_campaign=postfity&utm_content=postfity53699
 • @Witkacy 00:03:44
  Prawda, kto może wyżyć za takie pieniądze? Nikt nie powinien.

  Niemniej jednak, pozbawianie kilkunastu tysięcy osiemdziesięciolatków podstaw do życia byłoby niczym innym, jak powiększaniem armii ubogich starców , a nie dekomunizacją dopóty, dopóki dekomunizacją nie zostaną objęci prawnicy, z sędziami i prokuratorami na czele - a tego projekt ustawy o dekomunizacji nie zawiera.

  Albo rząd faktycznie chce dokonać dekomunizacji, albo zbiera środki na swoje zobowiązania wobec żydostwa ( wszak pojechali w konkretnym celu - Duda do USA i Szydło do Izraela) kosztem mundurowych szaraków, dzisiaj w podeszłym wieku i dla niepoznaki zdzierając pagony z kilku trupów.
 • Odebranie wykształcenia.
  "Ustawowego odebrania wykształcenia powyżej szkoły podstawowej jako zdobyte w Państwie totalitarnym dla wymienionych w art. 115 §13 pkt 1-6 oraz pkt 9. k.k."
  Ciekawe jak się komuś odbiera wykształcenie? Poprzez trepanację mózgu?
  Bo jak się komuś odbierze szkolny dyplom to i tak wykształcenie pozostaje.
 • @Lotna 00:38:23
  Nie wiem czy my jeszcze w Polsce jesteśmy czy to już Ukraina.
  Tam też jest dekomunizacja, gdzie weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej się niszczy a wystawia na piedestały banderowskich nazistów.
 • @lorenco 01:06:37
  Chyba wiadomo, że chodzi o dyplom, nie pal głupa.
 • @Lotna 00:48:02
  Albo rząd faktycznie chce dokonać dekomunizacji, albo zbiera środki na swoje zobowiązania wobec żydostwa ( wszak pojechali w konkretnym celu - Duda do USA i Szydło do Izraela) kosztem mundurowych szaraków..

  >>> trafne
 • @Witkacy 00:03:44
  Senat wniósł poprawki, jest o tym na wpolityce.pl, oni z przelicznika 0,5 zeszli do zera, czyli najniższe emerytury i renty zusowskiej czego Polacy, kombatanci się domagali. Teraz będzie wycie ich obrońców i płacz ponowny Kiszczakowej i "Jaruzelskiej", że poumierają z głodu.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY

więcej